• പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം
 • ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്(LLP)
 • വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി (OPC)
 • പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി
 • പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി
 • നിധി കമ്പനി
 • ചിട്ടി കമ്പനി
 • പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി
 • നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി (NBFC)

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്

കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ

കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടേയും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ-സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമാണ് ഞങ്ങൾ. സംരംഭകന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി കേരളത്തിൽ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു സംരംഭകരെ സഹായിക്കാൻ വർഷങ്ങളായി ഇ മേഖലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി പരിചയത്തിനു കഴിയുന്നു.

കാർഷിക അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ഓട്ടോ അനുബന്ധം, ബയോടെക്നോളജി, ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, ട്രേഡിംഗ്, രാസവസ്തുക്കൾ, രാസവളങ്ങൾ, നിർമ്മാണം, കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ, വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് /എംഎൽഎം കമ്പനികൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു .

ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ടീം അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ സംരംഭമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടേയും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും രെജിസ്ട്രേഷനുകൾ സാധ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മിതമായ ചെലവിൽ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായി നൽകാൻ ഞങ്ങൾ സജ്ജരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ചതും തടസ്സരഹിതവുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ സേവനം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

വ്യത്യസ്ത ബിസിനസ്സ് ഘടനകൾ

പ്രോപ്രെയ്‌റ്റർഷിപ്

ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും സ്വയം ഏറ്റിടുത്തുകൊണ്ടു ഒരാൾ ബിസിനെസ്സ് നടത്തുബോൾ അതിനെ പ്രോപ്രിയേറ്റർഷിപ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രോപ്രെയ്‌റ്റർഷിപ് തുടങ്ങുന്നതിനു പ്രത്യേകമായ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.

പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം

രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ മൂലധനും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പങ്കാളിത്ത ഉടമ്പടിക്ക് അനുസൃതമായി ലാഭനഷ്ടം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടു ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം.

ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ് (LLP)

പരിമിതമായ ബാധ്യതയോടെ ബിസിനെസ്സ് നടത്തുന്ന പങ്കാളിത്ത സ്ഥാനപനങ്ങളെയാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് (LLP) എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒരാൾ-കമ്പനി/വ്യക്തി-കമ്പനി (OPC)

ഒരു വ്യക്തി പരിമിതമായ ബാധ്യതയോടെ കമ്പനി നിയമത്തിനു വിധേയമായി ബിസിനെസ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഒരാൾ-കമ്പനി/വ്യക്തി-കമ്പനി (OPC).

പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി

200 വരെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് മൂലധനം സ്വരൂപിച്ചു പരിമിത ബാധ്യതയോടെ കമ്പനി നിയമത്തിനു വിധേയമായി ബിസിനെസ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി

പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി

പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് മൂലധനം സ്വരൂപിച്ചു പരിമിത ബാധ്യതയോടെ കമ്പനി നിയമത്തിനു വിധേയമായി ബിസിനെസ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി

മറ്റുള്ളവ

സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി, സൊസൈറ്റി, ട്രസ്റ്റ്, HUF എന്നിങ്ങനെയുള്ളവക്കും അയവുടെ പേരിൽ ബിസിനെസ്സ് നടത്താവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവയെ പ്രാഥമികമായ അർത്ഥത്തിൽ ബിസിനെസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളായി കാണാവുന്നതല്ല.

ഒരു ബിസിനസ്സ് ഘടന എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

ഒരു ബിസിനസ് ഘടന എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നത് വിവിധ കാര്യങ്ങളെയും ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, സംരംഭക ആശയങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലം, മൂലധന സമാഹരണ ശേഷി, നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ അന്തരീക്ഷം മുതലായവ മനസ്സിലാക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു വേണം ഏതു ബിസിനെസ്സ് ഘടന വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ….

ബിസിനസ്സ് ഫോമുകളുടെ താരതമ്യം

ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം

 • രജിസ്ട്രേഷൻ
 • രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അധികാര സ്ഥാപനം
 • എത്ര ഉടമകൾ/ പ്രൊമോട്ടർമാർ വേണം
 • പ്രാരംഭ മൂലധനം എത്ര വേണം ?
 • നിയമപരമായ നില
 • പരിമിതബാധ്യത-സംരക്ഷണം
 • ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നതെപ്പോൾ
 • ബിസിനസ്സ് നടത്തിപ്പ്
 • ആദായ നികുതി
 • ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്മാരെ കൊണ്ടുള്ള വാർഷിക ഓഡിറ്റ്
 • സ്ഥായിയായ നിലനില്‍പ്‌
 • വാർഷിക ഫയലിംഗുകളുടെ ചെലവ്
 • എക്സ്റ്റേണൽ ഫണ്ടിംഗിനുള്ള സ്കോപ്പ്
 • ശുപാർശ ചെയ്‌യുന്നത്‌ :

ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

എൻക്വയറി ഫോം സമർപ്പിക്കുക

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു QUOTE അയച്ചു തരുന്നു

ഇ-മെയിൽ/വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് രേഖകൾ അയച്ചു തരുന്നു

നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു

വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു

START UP BLOGS

ബിസിനസിനെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റുവാനുള്ള വഴികൾ

കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിനെ സങ്കൽപ്പിക്കൂ… അതിൻറെ സുഗമമായ യാത്രക്കിടയിലാവാം പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷം മാറിമറിയുന്നത്.

Read More »

ആവര്‍ത്തന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും...???

1 ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ( Private Limited Company ) അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം ( Partnership Firm) അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ( Limited Liability Partnership – LLP ) ആയിരിക്കണം;

2. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വിറ്റുവരവ് (Turnover) 100 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതലായിരിക്കരുത്;

3. സംരഭം തുടങ്ങി 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കരുത്;

4. നൂതന ഉത്പന്നങ്ങളും സേവങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നവയും (innovation) നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയുടെ നവീകരണം / മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നവയും പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ( employment generation) സാധികുന്നവയും ആയിരിക്കണം. നിലവിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ വിഭജനം അല്ലെങ്കിൽ പുനർനിർമ്മാണം (reconstruction) വഴി രൂപം കൊണ്ട ഒരു സംരഭത്തെ “സ്റ്റാർട്ടപ്പ്” ആയി പരിഗണിക്കില്ല.

ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്റിറ്റി ( startup entity ) രജിസ്ട്രേഷനും മറ്റ് ബിസിനസ് എന്റിറ്റി ( business entity) രജിസ്ട്രേഷനുകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ടീം അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ സംരംഭമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടേയും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും രെജിസ്ട്രേഷനുകൾ സാധ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മിതമായ ചെലവിൽ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായി നൽകാൻ ഞങ്ങൾ സജ്ജരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ചതും തടസ്സരഹിതവുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ സേവനം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

ഇല്ല, ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ബിസിനസ്സ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് . ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളുടെയും ഫോമുകളുടെയും സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാക്ഷീകരണം ( witnessinig) ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്, ഞങ്ങൾ അത് ഏർപെടുത്തുന്നതാണ് .

സാധാരണയായി 15-20 ദിവസം. ആവശ്യമെങ്കിൽ അധിക ഫീസിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും നൽകാം.

ഞങ്ങൾ വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്ട്രേഷൻ, MSME രജിസ്ട്രേഷൻ, IEC രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സേവങ്ങളും നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപെടുക